Dnes Hala 09.00-20.00 hod
Pondělí: Hala 09.00-20.00 hod
Úterý: Hala 09.00-20.00 hod
Středa: Hala 09.00-20.00 hod
Čtvrtek: Hala 09.00-20.00 hod
Pátek: Hala 09.00-20.00 hod
Sobota: Hala 10.00-19.00 hod
Neděle: Hala 10.00-19.00 hod
Banner

Provozní řád LEZECKÉ STĚNY KBELY

Provozovatel:

Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Semilská 43/1, Kbely, 197 00 Praha 9
197 00 Praha 9 – Kbely

IČ: 18016669

Výrobce: Makak climbing s.r.o.
 
Lezecká stěna v lezecké aréně provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží v lezení. Všichni návštěvníci lezecké arény jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci vyplněním a odesláním registračního formuláře (který je upraven níže) na stránkách www.lezeckastenakbely.cz. [s1]  Touto registrací potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem a pravidly chování na stěně podrobně seznámili, plně mu porozuměli, a že pravidla v něm obsažená akceptují, považují za závazná a budou se jimi řídit.

Výklad pojmů:

 • Provozovatel: Základní škola Praha – Kbely, Albrechtická 732, 197 00, Praha 9 – Kbely, IČ 61384780
  Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké arény přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).
  Odborný dozor (služba): Odborným dozorem je osoba určená provozovatelem –  JanKaresClimbingTeam - Jan Kareš a Jan Hrnčíř 
 • Lezecká stěna Kbely: Provozovna provozovatele na adrese Kbely, Albrechtická 732/24i, 197 00, Praha 9 – Kbely, kde je umístěna stěna určená k lezení.
 • Děti: Návštěvníci mladší 15 let.
 • Mladiství: Návštěvníci ve věku od 15 let včetně do 18 let.
 • Dospělí: Návštěvníci ve věku od 18 let včetně.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezecké aréně a povinnosti návštěvníka:

1. Všichni návštěvníci lezecké arény berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita volného lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají. [s3] 

2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké aréně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel vyzývá doporučuje osobyám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, aby provádětly sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu, a nebo v důsledku porušení povinností plynoucích z tohoto provozního řádu.

3. Provozovatel zásadně nedoporučujezakazuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod. jakož i osobám s jakýmkoli psychickým či fyzickým omezením, které by teoreticky mohlo vézt ke vzniku škody na zdraví či majetku.

4. Aktivita volného lezení v lezecké aréně (na stěně) je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké arény a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, vstup do lezecké arény odepřít, popřípadě takovou osobu vykázat, a to bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel v té to souvislosti upozorňuje návštěvníky na to, že v případě, kdy v rámci jejich pobytu dojde z jejich strany k povolené či nepovolené konzumaci návykové látky či alkoholu, provádí taková osoba další činnost v lezecké aréně na vlastní nebezpečí a provozovatel nezodpovídá za jakékoliv škody, které tato osoba způsobí sobě, jiným osobám, nebo na majetku.

5. Každý návštěvník starší 15 let včetně, je povinnen vyplnit a odeslat registrační formulář při vstupu na lLezeckou stěnu Kbely a tímto potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce), je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.

6. Provozovatel je oprávněn umožnit vstup návštěvníkům Lezecké stěny Kbely za těchto podmínek:

 • dospělí – tito návštěvníci jsou při vstupu povinni vyplnit a odeslat registrační formulář. Dospělí jsou oprávněni provádět sportovní aktivity a volné lezení za podmínek stanovených tímto provozním řádem.
 • mladiství – tito návštěvníci, pokud zamýšlí provádět aktivitu lezení, jsou povinni vyplnit a odeslat registrační formulář a navíc provozovateli předložit řádně vyplněný Souhlas zákonného zástupce s provozováním sportovní činnosti, jehož vzor je k dostání u provozovatele[s4] . V případě, kdy s mladistvým vstupuje taktéž jeho zákonný zástupce, popř. jiná dospělá osoba, které byl mladistvýí svěřen, je mladistvý povinen vyplnit a odeslat registrační formulář, a jiná dospělá doprovázející osoba navíc provozovateli předložit řádně vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce, nebo doprovázející dospělé osoby o převzetí odpovědnosti, jehož vzor je k dostání u provozovatele. Mladiství jsou oprávněni provádět sportovní aktivity a volné lezení buď samostatně, pokud provozovateli předali řádně vyplněný Souhlas zákonného zástupce s provozováním sportovní činnosti, jinak v doprovodu zákonného zástupce, nebo jiné dospělé osoby, které byl mladistvýí svěřen, a která předložila provozovateli řádně vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce, nebo doprovázející dospělé osoby o převzetí odpovědnosti.
 • děti – tito návštěvníci mohou vstupovat na lLezeckou stěnu Kbely toliko pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, které bylo dítě svěřeno. Zákonný zástupce nebo jiná doprovázející dospělá osoba je povinna vyplnit a odeslat registrační formulář. Doprovázející jiná dospělá osoba je navíc povinna provozovateli předložit řádně vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce nebo této doprovázející dospělé osoby o převzetí odpovědnosti, jehož vzor je k dostání u provozovatele. Děti jsou oprávněny provádět sportovní aktivity a volné lezení výhradně v doprovodu zákonného zástupce, popř. jiné dospělé osoby, které bylo dítě svěřeno a která předložila provozovateli řádně vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce, nebo doprovázející dospělé osoby o převzetí odpovědnosti.

7. Návštěvník souhlasí, že provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu Souhlasy zákonných zástupců s tím, aby mladiství provozovali aktivitu lezení v Lezecká stěna Kbely a Čestná prohlášení o převzetí odpovědnosti za mladistvé a děti.

8. Provozovatel důrazně doporučuje, aby každý návštěvník při první návštěvě lezecké stěny absolvoval základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.

9. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají v lezecké aréně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru – služby. V případě, že návštěvník používá vlastního vybavení a pomůcek, pak provozovatel neodpovídá za technický stav a způsob užití takového vlastního vybavení návštěvníka.

10. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně:

 • Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský – protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
 • Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadliště.
 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění.
 • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
 • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 • Je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby).[s5] 
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat lezeckou stěnu, včetně pomalování, posprejování apod.
 • Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
 • Odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.
 • Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.
 • Dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd.).
 • Zákonní zástupoci zodpovídají za své děti během celé návštěvy v lezecké aréně.
 • Každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál, ať již jej v danou dobu používá, či nikoliv (sedák, lano, jistící prostředek, atd.).

11. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké arény čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké arény. Každý návštěvník je povinen předcházet vzniku škod na zdraví či majetku.

12. V prostorách lezecké arény je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky, a to s výjimkou k tomu určeného baru, který se nachází v 1. nadzemním podlaží předmětné budovy, avšak za podmínek dle článku 4. tohoto provozního řádu.[s6] 

13. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké arény osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně dopustila opakovaně, nebo u které reálně hrozí, že k takovému porušení při vstupu dojde.

14. Návštěvníci berou na vědomí a vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasí s tím, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků. Návštěvníci vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřují souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem a spojeným s řádným provozem Makak arény, a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

15.  Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky Llezecké stěny Kbely počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce – v stupu do lezecké arény a taktéž v prostorách lezecké arény tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit.

16.  17. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

V Praze, dne 1.7..2023

Provozovatel:

Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Semilská 43/1, Kbely, 197 00 Praha 9
197 00 Praha 9 – Kbely

IČ: 18016669

Ke stažení

Souhlas zákonného zástupce

Partneři

Podpořili Podpořili Podpořili Podpořili Kbely

Kudy k nám

Sportovní hala Kbely
Toužimská 732/24i,
197 00 Praha 9 – Kbely

  Zobrazit více

Provozovatel

Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Semilská 43/1, Kbely, 197 00 Praha 9
197 00 Praha 9 – Kbely

IČ: 18016669